Responsabilitá sociale

Noi, da Arterior Komplex S.r.l. in cornice della responsabilitá sociale, impieghiamo dei lavoratori con capacitá lavorative alterate assicurando loro condizioni e utensili adatti alle loro condizioni sanitarie e alla loro formazione, a fine riabilitativo. Lo scopo di questo impiego é quello di mantenere a livello le conoscenze dei lavoratori con le capacitá lavorative alterate, sviluppare le loro abilitá, favorire il loro sviluppo mentale, sostenere il loro condotta di vita attiva e creare la loro sicurezza finanziaria. Sosteniamo le persone in situazioni sfavorevoli o deprivate, i lavoratori portatori di handicap e quelli con le capacitá lavorative ridotte , i lavoratori genitori che stanno allevando tre o piú bambini di etá giovanissima.Gli offriamo lapossibilitá di utilizzare forme d’impiego atipiche come quelle di lavoro a distanza, lavoro parttime, orari di lavoro flessibili che sono facilmente risolubili per dati mansioni d’ufficio e per la natura di esse. La formazione professionale dei nostr lavoratori ci permette di partecipare a dei programmi dove possiamo dare consulenza legata alla paritá delle opportunitá e di pianificazione universale. La nostra dichiarata intezione é quella di essere un attore eccellente nel mercato nazionale in materia di ideazione senza barriere. Questa nostra aspirazione suppone anche che desideriamo sviluppare continuamente le nostre capacitá nelle risorse umane a lungo termine. Questo, significa anche l’assunzione di altri lavoratori con le capacitá lavorative alterate.

-

-

-

A védett foglalkoztatásról bővebben

Az Arterior Komplex Kft. 2016 év végén vált hivatalos akkreditált foglalkoztatóvá (védett műhely) Lajstromszáma: 0430-00.

A Közbeszerzési Törvény (Kbt.) 111. §. alapján nem kell alkalmazni a közbeszerzési törvényt az uniós értékhatárt el nem érő “védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előállított áruk, vagy teljesített szolgáltatások beszerzésére.”

2014/24/EU irányelv (36) preambuluma rögzíti, hogy “A foglalkoztatás és a munkavégzés hozzájárul a társadalomba történő beilleszkedéshez, továbbá kulcsfontosságú eleme az esélyegyenlőség biztosításának is.

E tekintetben a védett műhelyek jelentős szerepet tölthetnek be. Ugyanez mondható el a többi olyan szociális vállalkozásról is, amelynek fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek – például a munkanélküliek, a hátrányos helyzetű kisebbségekhez tartozók vagy a más módon a társadalom peremére szorult személyek – szociális és szakmai beilleszkedésének vagy újrabeilleszkedésének az elősegítése. Előfordulhat azonban, hogy ezek a műhelyek vagy vállalkozások az általános versenyfeltételek mellett nem nyernének el közbeszerzést. követ­kezésképpen indokolt előírni, hogy a tagállamok a közbeszerzési szerződések odaítélésére irányuló́ eljárásokban vagy azok egyes részeiben való részvétel jogát fenntarthatják ilyen műhelyek vagy vállalkozások számára, illetve a szerződések teljesítését a védett munkahely-teremtési programok keretébe illesztéshez köthetik.”

 

Védett foglalkoztatás

A 2017. január. 1.én hatályba lépő közbeszerzési törvény alapján

Védett munkahely: az akkreditált munkáltató általi foglalkoztatás, ha a munkáltató biztosít tranzitvagy tartós foglalkoztatást, és a munkavállalóinak legalább a 30%a a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22. §a szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül, valamint az olyan munkáltató, amely működésének fő célja hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása.

A közbeszerzési törvény alapján a védett munkahelyektől való beszerzésnek több lehetősége is van.

Fenntartott szerződések

  • (1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja, vagy a Kormány által elrendelt esetben köteles fenntartani az olyan, védett munkahelynek minősülő szervezetek, továbbá szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szervezetek számára, amelyek 30%-ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű munkavállalókat foglalkoztatnak, valamint az olyan szociális foglalkoztatás keretében szociális intézményben ellátottakat foglalkoztató szervezeteknek, amelyek 30%-ot meghaladó mértékben fogyatékos munkavállalókat foglalkoztatnak. Az ajánlatkérő úgy is rendelkezhet, vagy a Kormány által elrendelt esetben köteles úgy rendelkezni, hogy a közbeszerzési szerződést olyan munkahely-teremtési program keretében kell teljesíteni, amelynek keretében legalább 30%-ban megváltozott munkaképességű, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű személyek kerülnek alkalmazásra a szerződés teljesítése során (védett munkahely-teremtési program). Erre a tényre az eljárást megindító felhívásban az ajánlatkérőnek hivatkoznia kell.

(2) Az ajánlatkérő az (1) bekezdésnek megfelelően fenntartott szerződés esetében köteles biztosítani az Európai Unióban letelepedett azon gazdasági szereplő esélyegyenlőségét, amely 30%+ot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű, fogyatékos vagy hátrányos helyzetű munkavállalót foglalkoztat.

Tehát az Ajánlatkérőknek közbeszerzési eljárás keretén belül lehetőségük van jogszerűen a védett munkahelyek számára fenntartani az adott beszerzéseiket. Ebben az esetben mar az eljárás megindításakor a felhívásban vagy az összefoglaló tájékoztatásban jelezni kell. Amennyiben a közbeszerzési eljárás fenntartottként kerül kiírásra, abban az esetben csak védett munkahelyek képesek ajánlatot tenni. Itt érdemes figyelembe venni a Közbeszerzési Hatóság Elnökének 2014. szeptember 17.én megjelent 2014/109es tájékoztatóját.

Ha ajánlatkérő a Kbt. 29. §-ának megfelelően fenntartja a közbeszerzési eljárásban való rész+ ????étel jogát, úgy azt valamennyi – ajánlattevői oldalon megjelenő – szereplőre (közös ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasságot igazoló szervezet) kiterjedően kell érteni.

Kérdéses lehet továbbá, hogy az ajánlatkérő – tipikusan az eljárást megindító felhívásában – korlátozhatja-e az ajánlattevői oldal egyes szereplőire e fenntartást.

A Kbt. 29. §-ához fűzött törvényi indokolás értelmében az ilyen szervezetek számára fenntartott eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot, amely az előbbi minőségnek megfelel. A szabályozás nemzeti és uniós szinten is megfogalmazott célja – elhelyezkedés, társadalmi befogadás támogatása, megváltozott/fogyatékos munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése – alapján ugyanakkor e kérdés annak függvényében dönthető el, hogy – nyertesség esetén – ténylegesen részt vesznek-e a szerződés teljesítésében ötven százalékot meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű/fogyatékos munkavállalók.

Miután e munkavállalók az ajánlattevő által – közvetlenül – bevontan (önállóan vagy alvállalkozóként bevont szervezet munkavállalójaként) is részt vehetnek a szerződés teljesítésében, álláspontunk szerint az ajánlatkérő nem korlátozhatja a Kbt. 29. § szerinti fenntartást az ajánlattevőre (részvételre jelentkezőre).

A tájékoztatóban egyértelműen leírásra kerül, hogy a fenntartott szerződések esetén a fenntartást nem csak magára az Ajánlattevőre kell érteni, hanem a szerződésben további résztvevő gazdasági szereplőre. Tehát ha az Ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet vagy alvállalkozót, akkor ezen szereplők tekintetében is fenn kell állni a védett munkahelynek való megfelelésnek. Azonban Ajánlatkérő a teljesítés során nem kötheti ki, hogy a gazdasági szereplő(k) munkavállalói közül, csak és kizárólag megváltozott munkaképességük végezhetik el magát a teljesítést.

Kivételek

  • E törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő a védett munkahelyen, megváltozott munkaképességű személyek által előállított áruk, vagy teljesített szolgáltatások beszerzésére. A kivételi kör alapján Ajánlatkérőknek lehetőségük van uniós értékhatárt el nem érő beszerzéseiket a közbeszerzés alkalmazása nélkül lefolytatni e paragrafus alapján, amennyiben a beszerzés védett munkahelytől történik.

Értékhatárok:

Minisztériumok, illetve a Kormány által kijelölt központi beszerző szervek (Kbt. 5. § (1) bekezdés a) b) pontja), valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) szerepel, 135 000 euró, azaz 41 427450 forint a Kbt. 5. §a szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a Kbt. 5. § (1) bekezdés a) b) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében (2014/24/EU irányelv III. mellékletében) nem szerepel, 209 000 euró, azaz 64 135 830 forint közszolgáltatóknál az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződések esetében 418 000 euró, azaz 128 271 660 forint.